Thông báo chính sách hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 cho toàn mạng bay nội địa . Vui lòng xem chi tiết tại đây