LỊCH BAY
HÀ NỘI (HAN) - TP. HỒ CHÍ MINH (SGN)

Chặng bay

Số hiệu

Thời gian cất cánh

Thời gian hạ cánh

Tần suất

HANSGN QH201 06:45 08:55 Hằng ngày
HANSGN QH211 10:35 12:45 Hằng ngày
HANSGN QH255 16:25 18:30 Hằng ngày
HANSGN QH275 18:05 20:05 Hằng ngày
HANSGN QH263 19:05 21:15 Thứ 2, 3, 5, 7
HANSGN QH263 20:25 22:35 Thứ 4, 6, chủ nhật
HANSGN QH289 23:30 01:40 Hằng ngày
SGNHAN QH202 05:25 07:35 Hằng ngày
SGNHAN QH204 07:45 09:55 Hằng ngày
SGNHAN QH242 13:35 15:45 Hằng ngày
SGNHAN QH244 15:15 17:25 Hằng ngày
SGNHAN QH278 20:35 22:45 Hằng ngày
SGNHAN QH286 21:55 00:05 Thứ 2, 3, 5, 7
SGNHAN QH286 23:15 01:25 Thứ 4, 6, chủ nhật

 

6 CHUYẾN/NGÀY

 

HÀ NỘI (HAN) - ĐÀ NẴNG (DAD)

Chặng bay

Số hiệu

Thời gian cất cánh

Thời gian hạ cánh

Tần suất

DADHAN

QH102

08:00

09:25

Hằng ngày

DADHAN

QH104

12:00

13:25

Thứ 2, 5

DADHAN

QH116

18:25

19:45

Thứ 4, 6, chủ nhật

DADHAN

QH126

20:05

21:25

Hằng ngày

HANDAD

QH101

06:05

07:30

Hằng ngày

HANDAD

QH103

10:05

11:30

Thứ 2, 5

HANDAD

QH115

16:25

17:50

Thứ 4, 6, chủ nhật

HANDAD

QH125

18:15

19:35

Hằng ngày

 

3 CHUYẾN/NGÀY

TP. HỒ CHÍ MINH (SGN) - ĐÀ NẴNG (DAD)

Chặng bay

Số hiệu

Thời gian cất cánh

Thời gian hạ cánh

Tần suất

DADSGN QH151 07:30 09:00 Hằng ngày
DADSGN QH155 11:55 13:20 Hằng ngày
DADSGN QH165 16:05 17:30 Thứ 2
DADSGN QH191 23:05 00:35 Hằng ngày
SGNDAD QH152 09:40 11:05 Hằng ngày
SGNDAD QH162 14:00 15:25 Hằng ngày
SGNDAD QH168 18:10 19:35 Hằng ngày
SGNDAD QH170 21:10 22:35 Thứ 2

 

3 - 4 CHUYẾN/NGÀY

 

TP. HỒ CHÍ MINH (SGN) - NHA TRANG (CXR)

Chặng bay

Số hiệu

Thời gian cất cánh

Thời gian hạ cánh

Tần suất

CXRSGN QH1313 18:40 19:50 Hằng ngày
SGNCXR QH1312 09:35 10:45 Hằng ngày

 

1 CHUYẾN/NGÀY

 

TP. HỒ CHÍ MINH (SGN) - VINH (VII)

Chặng bay

Số hiệu

Thời gian cất cánh

Thời gian hạ cánh

Tần suất

SGNVII QH1154 19:30 21:20 Hằng ngày
VIISGN QH1155 21:50 23:40 Hằng ngày

 

1 CHUYẾN/NGÀY

 

TP. HỒ CHÍ MINH (SGN) - HẢI PHÒNG (HPH)

Chặng bay

Số hiệu

Thời gian cất cánh

Thời gian hạ cánh

Tần suất

HPHSGN QH1547 08:45 10:50 Hằng ngày
SGNHPH QH1540 06:10 08:15 Hằng ngày

 

1 CHUYẾN/NGÀY

 

HÀ NỘI (HAN) - ĐÀ LẠT (DLI)

Chặng bay

Số hiệu

Thời gian cất cánh

Thời gian hạ cánh

Tần suất

DLIHAN QH1422 10:50 12:40 Hằng ngày
HANDLI 1421 08:20 10:15 Hằng ngày

 

1 CHUYẾN/NGÀY

 

HÀ NỘI (HAN) - QUY NHƠN (UIH)

Chặng bay

Số hiệu

Thời gian cất cánh

Thời gian hạ cánh

Tần suất

HANUIH QH1213 14:00 15:40 Thứ 2, 5
HANUIH QH1213 16:20 18:00 Thứ 2, 5
UIHHAN QH1212 16:10 17:50 Thứ 3, 7
UIHHAN QH1212 18:30 20:10 Thứ 3, 7

 

4 CHUYẾN/TUẦN

 

TP. HỒ CHÍ MINH (SGN) - QUY NHƠN (UIH)

Chặng bay

Số hiệu

Thời gian cất cánh

Thời gian hạ cánh

Tần suất

SGNUIH QH1122 11:30 12:45 Hằng ngày
UIHSGN QH1123 13:15 14:30 Hằng ngày

 

1 CHUYẾN/NGÀY

 

HÀ NỘI (HAN) - NHA TRANG (CXR)

Chặng bay

Số hiệu

Thời gian cất cánh

Thời gian hạ cánh

Tần suất

CXRHAN QH1416 15:40 17:35 Hằng ngày
HANCXR QH1415 13:15 15:10 Hằng ngày

 

1 CHUYẾN/NGÀY

 

Lưu ý: Lịch bay dự kiến và có thể thay đổi tùy theo tình hình khai thác.