This page is only available in the current language.

Xác nhận sức khỏe

Xác nhận sức khỏe (Mẫu MEDIF của Bamboo Airways)

Giấy xác nhận sức khỏe/Mẫu thông tin y tế MEDIF II phải được xác nhận từ các cơ sở y tế.