This page is only available in the current language.

엔터테인먼트

기내 엔터테인먼트 시스템인 뱀부스카이와 함께 승객들은 노트북, 태블릿, 스마트폰과 같은 개인 장비를 뱀부 항공의 엔터테인먼트 라이브러리에 직접 연결하여 사용할 수 있습니다. 인터넷이 필요하지 않은 간단한 연결로 승객들은 비행 중 100편 이상의 흥미로운 영화, TV시리즈, 비디오 게임 혹은 좋아하는 음악을 즐길 수 있습니다.

세계 최고의 파트너

뱀부항공은 뱀부스카이의 표준 품질을 구축하기 위해 컨텐츠, 방송 속도 등 엄격한 선택 과정을 거쳐, 엔터테인먼트 컨텐츠와 무선 방송 장비 분야에서 세계 최고의 회사로 인정받고 있는 Touch Aero 및 Airfi Aero와 함께 협력하기로 했습니다.

승객들은 개인 장비를 이용해 뱀부항공의 엔터테인먼트 라이브러리인 뱀부 스카이에 직접 접속할 수 있습니다.

Airfi Aero는 항공사 기내 디지털 서비스를 제공하는 세계적으로 가장 신뢰할 수 있는 방송 솔루션 공급 업체이며, 2019년 1분기 말까지 30여 개 항공사에 서비스를 제공했습니다.

Airfi Aero는 네덜란드 공급업체로서 애틀랜틱 항공, 에어 세이셸, KLM, 오로라 항공 등과 같은 40여개 항공사에 무선 방송 솔루션을 제공하고 있으며, 세계적으로 매우 유명한 브랜드입니다.

단순한 비행 이상 경험해 보세요

기내 엔터테인먼트 컨텐츠 스토어의 경우 뱀부항공은 미국에서 컨텐츠 저작권 공급사로 유명한 Touch Aero와 협력하기로 결정했습니다. Touch Aero는 디즈니, 유니버설, 컬럼비아, 폭스 등과 같은 유명한 스튜디오에서 제작한 할리우드영화에서부터 영국의 BBC 다큐멘터리 영화에 이르기까지 거의 모든 영화에 대한 저작권을 제공하는 몇 안 되는 회사 중 하나입니다.

Touch Aero는 크리스탈 에어크루즈, 네팔 항공, 엠브라에르, 유로윙스, TAP 포르투갈 등과 같은 “슈퍼 럭셔리” 브랜드를 포함하여 수십 개의 주요 항공사에 엔터테인먼트 컨텐츠 서비스를 제공하고 있습니다.

Bamboo Sky được Bamboo Airways chính thức ra mắt vào ngày 18/08 – là món quà bất ngờ dành tặng các hành khách nhân dịp kỷ niệm một năm ngày ra mắt Hãng

뱀부 스카이 엔터테인먼트 스토어는 Touch Aero와 협력하여 영화, 관광, 음식, 동물, 일상 생활, 다큐멘터리 등과 같은 다양한 주제의 국내외 영화를 승객들에게 제공할 것을 약속 드립니다. 영화에 대한 모든 옵션은 빠른 다운로드와 HD 품질로 설정되어 가장 까다로운 승객까지도 만족 하실 수 있을 것입니다.

Sự kiện ra mắt Bamboo Sky nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 18/8/2018 - 18/8/2019 của Bamboo Airways

뱀부 스카이는 뱀부 항공의 기념일을 축하하는 행사의 일환으로 2019년 8월18일에 런칭되었습니다.

음악 팬들을 위해 젊은 감각의 현대 음악에서부터 볼레로, 발라드 음악에 이르는 다양한 장르의 음악을 맑고 청아한 음질로 제공합니다. 또한, 뱀부 스카이는 고객들에게 여러 종류의 게임, 오디오 스토리를 제공하여 뱀부 항공의 탑승 경험을 흥미롭고 잊지 못할 기억으로 만들어 드릴 것입니다. 뱀부 스카이 컨텐츠 스토어는 승객들의 니즈를 만족시키기 위해 지속적으로 업데이트되고 확장될 것입니다.

뱀부 항공과 함께 멋진 비행을 경험하시기 바랍니다!