TIÊU CHÍ XÉT HẠNG


 

1. Hội viên đăng ký

  • Khách hàng tham gia đăng ký chương trình Bamboo Club TẠI ĐÂY.
  • Đủ điều kiện gia nhập theo quy định của chương trình Bamboo Club.

 

2. Hội viên hạng Ngọc Lục Bảo (Emerald):

  • Được công nhận sau khi hội viên thực hiện chặng bay được cộng điểm đầu tiên với Bamboo do hội viên đăng ký thực hiện được cập nhật trong hệ thống quản lý khách hàng thân thiết của Bamboo Airways.


 

3. Hội viên hạng Vàng (Gold):

  • Được công nhận sau khi hội viên tích lũy được trong kỳ xét hạng hội viên ít nhất 1000 điểm xét hạng hoặc thực hiện được 10 chuyến bay được cộng điểm bằng vé mua với Bamboo Airways hạng Business Flex/ Business Smart class; Bamboo Premium Flex/ Premium Smart class; Bamboo Economy Flex/ Economy Smart/ Economy Saver trong vòng 12 tháng liên tục.

 

4. Hội viên hạng Kim Cương (Diamond):

  • Được công nhận sau khi hội viên tích lũy được trong kỳ xét hạng hội viên ít nhất 2000 điểm xét hạng hoặc thực hiện được 20 chuyến bay được cộng điểm bằng vé mua với Bamboo Airways hạng Business Flex/ Business Smart class; Bamboo Premium Flex/ Premium Smart class; Bamboo Economy Flex/ Economy Smart/ Economy Saver trong 12 tháng liên tục.

 

5. Hội viên hạng Nhất (First):

  • Được công nhận sau khi hội viên tích lũy được trong kỳ xét hạng hội viên ít nhất 3000 điểm xét hạng hoặc thực hiện được 30 chuyến bay được cộng điểm bằng vé mua với Bamboo Airways hạng Business Flex/ Business Smart class; Bamboo Premium Flex/ Premium Smart class; Bamboo Economy Flex/ Economy Smart/ Economy Saver trong vòng 12 tháng liên tục.

 

Duy trì hạng thẻ hội viên:

1. Trong kỳ xét hạng hội viên tiếp theo, hội viên hạng Gold, hạng Diamond và hạng First cần đáp ứng được các tiêu chuẩn duy trì hạng thẻ của Bamboo Club, cụ thể như theo tiêu chuẩn của từng hạng thẻ:
− Hội viên hạng Gold phải tích lũy được ít nhất 1,000 điểm xét hạng hoặc thực hiện 10 chặng bay xét hạng trong vòng 12 tháng trở lại tính từ thời điểm xét hạng.
− Hội viên hạng Diamond phải tích lũy được ít nhất 2,000 điểm xét hạng hoặc thực hiện 20 chặng bay xét hạng trong vòng 12 tháng trở lại tính từ thời điểm xét hạng.
− Hội viên hạng First phải tích lũy được ít nhất 3,000 điểm xét hạng hoặc thực hiện 30 chặng bay xét hạng trong vòng 12 tháng trở lại tính từ thời điểm xét hạng.

2. Nếu đến kỳ xét hạng, hội viên hạng Gold, Diamond và First không đạt tiêu chuẩn duy trì danh hiệu hội viên thì sẽ bị giảm xuống hạng thẻ tương ứng với số chuyến hoặc số điểm xét hạng đạt được trong kỳ xét hạng.

3. Hạng thẻ Emerald của hội viên không có ngày hết hạn, ngoại trừ các trường hợp hội viên vi phạm điều lệ của chương trình Bamboo Club, hội viên tự nguyện xin rút không tham gia, hội viên qua đời. Số điểm còn lại trong tài khoản sẽ bị hủy bỏ.