This page is only available in the current language.

Tiêu chuẩn xét hạng thẻ

 

1. Hội viên đăng ký

• Khách hàng tham gia đăng ký chương trình Bamboo Club TẠI ĐÂY.
• Đủ điều kiện gia nhập theo quy định của chương trình Bamboo Club.

2. Hội viên hạng Ngọc Lục Bảo (Emerald):

• Được công nhận sau khi hội viên thực hiện chặng bay được cộng điểm đầu tiên với Bamboo do hội viên đăng ký thực hiện được cập nhật trong hệ thống quản lý khách hàng thân thiết của Bamboo Airways.

3. Hội viên hạng Vàng (Gold):

• Được công nhận sau khi hội viên tích lũy được trong kỳ xét hạng hội viên ít nhất 1000 điểm xét hạng hoặc thực hiện được 10 chuyến bay được cộng điểm bằng vé mua với Bamboo Airways hạng Business Flex/ Business Smart class; Bamboo Premium Flex/ Premium Smart class; Bamboo Economy Flex/ Economy Smart/ Economy Saver, hoặc 15 chuyến Bamboo Economy Saver Max trong vòng 12 tháng liên tục.

4. Hội viên hạng Kim Cương (Diamond):

• Được công nhận sau khi hội viên tích lũy được trong kỳ xét hạng hội viên ít nhất 2000 điểm xét hạng hoặc thực hiện được 20 chuyến bay được cộng điểm bằng vé mua với Bamboo Airways hạng Business Flex/ Business Smart class; Bamboo Premium Flex/ Premium Smart class; Bamboo Economy Flex/ Economy Smart/ Economy Saver, hoặc 30 chuyến hạng Bamboo Economy Saver Max trong 12 tháng liên tục.

5. Hội viên hạng Nhất (First):

• Được công nhận sau khi hội viên tích lũy được trong kỳ xét hạng hội viên ít nhất 3000 điểm xét hạng hoặc thực hiện được 30 chuyến bay được cộng điểm bằng vé mua với Bamboo Airways hạng Business Flex/ Business Smart class; Bamboo Premium Flex/ Premium Smart class; Bamboo Economy Flex/ Economy Smart/ Economy Saver, hoặc 45 chuyến hạng Bamboo Economy Saver Max trong vòng 12 tháng liên tục.